Snel naar

Laatste nieuws

 

Vacature: Projectleider Bouw

Vacature: Projectleider Bouw

Projectleider

Als professional in de bouw weet je op grond van je kennis en ervaring natuurlijk al wat er in deze functie verwacht kan worden. Toch geven we vast een beeld van de concrete werkzaamheden.

Als projectleider binnen Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig organiseren, plannen en uitvoeren van projecten binnen de in de contractstukken vastgestelde budgetten, bouwtijd en kwaliteitsnormen, dit alles met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en kwaliteits- en veiligheidsaspecten.

Tevens ben je verantwoordelijk voor een goede verstandhouding met opdrachtgevers, kopers en derden en heb je de leiding voor één of meerdere bouwprojecten.

Omdat wij veel als bouwteampartner opereren, is het belangrijk in teamverband te kunnen adviseren over de meest effectieve en efficiënte uitvoeringsmethoden, waarbij het zoeken naar alternatieven en innovaties belangrijke onderdelen van het proces zijn.

Als projectleider wordt je geacht alle van belang zijnde procedu­res, instructies en voorschriften te kennen en de detail­taken daarin opgenomen uit te voeren.

Als kerntaken kunnen vervolgens worden omschreven;

 • heeft de algehele leiding tijdens de planning, voor­bereiding en uitvoering van de bouwprojecten
 • organiseert, instrueert, controleert en bege­leidt de uitvoerders en de uitvoe­rende medewerkers
 • onderhoudt de (technische) contacten met op­drachtgevers en toeleveran­ciers
 • voert een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoe­ring uit
 • Bepalen en uitwerken van de meest effectieve en efficiënte uitvoeringsmethoden en zoeken naar alternatieven en innovaties
 • zorgt voor een correcte administratie zoals urenver­ant­woor­ding, mede ten behoeve van de facturering, de wet­telijke-aanspra­ke­lijkheid en de bedrijfsad­ministratie en re­gis­treert deze middels de daartoe bestemde formu­lieren
 • zorgt voor een juiste verantwoording van ingekoch­te materialen, diensten, materieel e.d. naar de pro­jectadministratie
 • zorgt voor een optimale inzet van medewerkers, materi­eel en aanvoer van de benodigde materia­len en hulpmat­erialen.
 • koopt in en streeft naar het optimum in kwaliteit, vei­lig­heid en prijs
 • draagt zorg voor adequate vastlegging van de afspraken met toeleveranciers/ onderaannemers in de daarvoor beschikbare standaard overeenkomsten
 • draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de projectplanning
 • is verantwoordelijk voor het signaleren / calculeren en afhandelen van alle meer- en minder werkzaamheden
 • draagt zorg voor het opstellen en bewaken van een (financiële) projectbewaking en rapport daaromtrent periodiek aan de directie
 • houdt werkoverleg en geeft VGM-instructies en ziet op naleving toe door o.a. het voeren van periodiek werkplekinspecties
 • zorgt voor voldoende informatie verstrekking en infor­matie ontvangst, met name naar de uitvoerder, directie en de ad­ministratie
 • zorgt voor het adequaat oplossen / afhandelen van geconstateerde non-conformiteit van een te leveren / geleverd product . Hiertoe dient ten allen tijde overleg gevoerd te worden met de directie in een werkoverleg / informeel overleg  
 • houdt zichzelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en regelgeving
 • draagt zorg voor optimale klanttevredenheid
 • Organiseert projectevaluaties en analyseert daarbij de bedrijfsvoering voor eventuele verbetering van de bedrijfsvoering en systemen.

 

Wij zoeken:

 • B.O. opleiding aangevuld met tech­nische kennis van de bouw, bedrijfs­kundige kennis en ruime kennis van admini­stratieve en organisatorische zaken, alsmede minimaal 3 jaar ervaring­ in een vergelijkbare leidi­ngge­vende func­tie;
 • Je bent in staat zelfstandig je functie uit te oefenen;
 • Je hebt een flexibele instelling;
 • Je kunt snel, doordacht en accuraat werken;
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent in bezit van een rijbewijs B.

 

Wij bieden:

 • Een boeiende functie bij een middelgroot bedrijf met een informeel karakter;
 • Volop ontplooiingskansen om je ambities te verwezenlijken;
 • Een open werksfeer met enthousiaste collega’s;
 • Een auto behoort bij de functie;
 • Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Wil je deel uitmaken van ons enthousiaste team en meebouwen aan het succes van Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep? Voldoe je aan het bovenstaand profiel? Omschrijf dan kort je ervaring en stuur deze, samen met je CV aan: info@bobgroep.nl t.a.v. de heer H.J. Verkuyl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.